សមាសធាតុទី ៣៖ ការកសាងសមត្ថភាព

ការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពសម្រាប់ការវិភាគ និងការពិសោធន៍វិទ្យាសាស្ត្រ

ការកសាងសមត្ថភាព

កន្លែងស្នាក់នៅ និងបណ្តុះបណ្តាលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រភាគខាងត្បូង

សកម្មភាពទី១៖ ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត

ជំនួយផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រ និងការបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់ការសិក្សា និងការវិភាគថ្នាំសំលាប់សត្វល្អិត

សកម្មភាពទី ២៖ ជំងឺ ឡេតូស្ពីរ៉ូស

ជំនួយផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រ និងការបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់ការសិក្សាលើ ឡេតូស្ពីរ៉ូស

ជំនួយផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រ និងការបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់សេរ៉ូឡូជីខល ឡេតូស្ពីរ៉ូស