សមាសធាតុទី ២៖ ការប៉ះពាល់នឹងហានិភ័យសុខភាព

ការប៉ះពាល់នឹងគ្រោះថ្នាក់ ភាពងាយរងគ្រោះ និងគំរូហានិភ័យ

កំណត់ហានិភ័យដែលទាក់ទងនឹងគ្រោះថ្នាក់សុខភាពទាក់ទងនឹងទឹក

សកម្មភាពទី១៖ ថាមវន្តទឹកជំនន់

ប្រតិបត្តិការធារាសាស្ត្រនៃតំបន់ព្រែកជីក

គោលដៅ៖

សកម្មភាពទី២៖ ការអនុវត្តន៍កសិកម្ម

ការវិភាគសង្គមនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធដាំដុះ និងថ្នាំសំលាប់សត្វល្អិត

គោលដៅ៖

សកម្មភាពទី៣៖ គំរូហានិភ័យ

លក្ខណៈនៃហានិភ័យសុខភាពដែលអាស្រ័យដោយថាមពលធារាសាស្ត្រ និងភាពងាយរងគ្រោះ

គោលដៅ៖