សមាសធាតុទី ១៖ គ្រោះថ្នាក់ និងភាពងាយរងគ្រោះ

គ្រោះថ្នាក់សុខភាពនៃទឹក

ការកំណត់ហានិភ័យសុខភាពដែលទាក់ទងនឹងទឹកជំនន់

សកម្មភាពទី១៖ ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត

វត្តមានថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតតាមលក្ខខណ្ឌទឹកជំនន់ និងទីតាំង

គោលដៅ៖

សកម្មភាពទី២៖ បាក់តេរីក្នុងទឹក

បន្ទុកនៃការធ្វេសប្រហែសនៃជំងឺដែលបណ្តាលមកពី LEPTOSPIRA, BURKHOLDERIA និងបាក់តេរីដទៃទៀត

គោលដៅ៖

សកម្មភាពទី៣៖ សត្វមូស

ការសិក្សាផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រនៃមេរោគដែលកើតពីវ៉ិចទ័រ និងប្រភេទដែលពាក់ព័ន្ធ (ហៅថា វ៉ិចទ័រ)

គោលដៅ៖