FSPI 2021 – Fonds de solidarité pour les projets innovants – 2021-2022

គម្រោងស្រាវជ្រាវ និងបណ្តុះបណ្តាលនេះ ផ្អែកលើការស្ទង់មតិតាមទីកន្លែងផ្ទាល់ ជាមួយនឹងការវិភាគជាក់លាក់ រួមមានការកំណត់ពីគ្រោះថ្នាក់ និងភាពងាយរងគ្រោះរបស់ប្រជាជននៅតាមជនបទ ចំពោះហានិភ័យសុខភាពទាក់ទងនឹងទឹកជំនន់ ដើម្បីប្រមើលមើលការឆ្លើយតបសមស្របចំពោះបញ្ហាការពារ។ គោលបំណងនេះត្រូវបានបំពេញបន្ថែមដោយការពង្រឹងជំនាញស្រាវជ្រាវ និង ជាមួយនឹងដៃគូដែលមានស្រាប់ ជាពិសេសដោយការផ្តល់នូវឧបករណ៍ ក៏ដូចជាវិធីសាស្រ្ត និងជំនាញវិភាគថ្មីៗ ព្រមទាំងវិធីសាស្រ្តអន្តរកម្មសិក្សាថ្មីជុំវិញប្រធានបទដែលពឹងផ្អែកគ្នាទៅវិញទៅមកដូចជា ថាមវន្តធារាសាស្ត្រ ការប្រើប្រាស់ដី បាក់តេរី និងវ៉ិចទ័រ អេកូឡូស៊ី។ សុខភាពសាធារណៈ ការអនុវត្តកសិកម្ម និងគំរូ ផ្សេងៗនៃហានិភ័យសុខភាព។

About

គម្រោង WAT-HEALTH

គោលដៅ

ចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពស្រាវជ្រាវ និងជំនាញវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងវិស័យបរិស្ថាន ការសង្កេត និងការវិភាគសុខភាព។

គោលបំណងចម្បង

កំណត់ពីគ្រោះថ្នាក់ និងភាពងាយរងគ្រោះរបស់ប្រជាជននៅតាមជនបទចំពោះហានិភ័យសុខភាពដែលទាក់ទងនឹងទឹកជំនន់ និងប្រមើលមើលការឆ្លើយតបសមស្រប។

បរិបទ និងប្រវត្តិ

នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ផលិតកម្ម និងជាពិសេសធនធានកសិកម្មមាន​សារៈ​សំខាន់សម្រាប់សន្តិសុខ​ស្បៀងរបស់​ប្រទេស។ លើសពីនេះ ដោយ​សារអវត្តមាន​ភ្ញៀវទេសចរណ៍ដោយសារវិបត្តិកូវីដ-១៩ និង​ការយកពន្ធលើផលិតផលកម្ពុជា ពីគំនិតផ្តួចផ្តើម “អ្វីៗទាំងអស់លើកលែងតែ​អាវុធ” វិស័យកសិកម្មកំពុង​ក្លាយជាវិស័យយុទ្ធសាស្ត្រ​សម្រាប់កំណើនសេដ្ឋកិច្ច ។

ទោះបីជាផលិតកម្មកសិកម្មបានកើនឡើងជាលំដាប់ក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះក៏ដោយ ក៏នៅតែមានវិស័យជា​ច្រើនដែរត្រូវកែលម្អ។ ជាក់ស្តែង ផលិត​កម្មនេះគឺស្ថិត ក្រោមភាពគ្រោះថ្នាក់ និងផលប៉ះពាល់នៃ ទឹក ទៅលើ សុខភាពមនុស្ស និងសេដ្ឋកិច្ច។ ទោះបីជាកម្ពុជាបានអនុម័តឯកសារ​យុទ្ធសាស្ត្រដែលលើកឡើងពីសសរស្តម្ភទាំងបី​ដូចជា សុខភាព ការអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្ម និងការអប់រំ ក៏ដូចជាផែនការជាតិបន្ស៊ាំនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ (ដោយមានការគាំទ្រពីអង្គការសហប្រជាជាតិ) ដើម្បីបង្កើតគោលនយោបាយ និងយន្តការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃទឹកជំនន់។ ការបែងចែកប្រភេទនៅតែត្រូវធ្វើចំពោះ​ផលប៉ះពាល់នៃទឹកជំនន់ទាំងនេះ ទាក់ទងនឹងហានិភ័យ​សុខភាពដែលបណ្តាលមកពីការ​អនុវត្តកសិកម្ម។

FSPI ដោយការភ្ជាប់ជាមួយការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រ ការប្រមូលទិន្នន័យដោយផ្ទាល់នៅនឹង កន្លែង និងការពង្រឹងសមត្ថភាព នាំមកនូវលទ្ធផលដូចខាងក្រោម៖

អ្នកចូលរួមពីគម្រោងនេះគឺជាដៃគូស្ថាប័នកម្ពុជាដែលចូលរួមក្នុងគម្រោងនេះ ដូចជាវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា (ITC) និងវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជា (IPC)។ កាន់តែទូលំទូលាយនឹងច្បាស់ វាគឺជាការផ្តល់ឧបករណ៍សម្រាប់ស្រាវជ្រៀវ ដើម្បីប្រសិទ្ធភាពកាន់តែច្រើននៃប្រព័ន្ធផលិតកម្មកសិកម្មសម្រាប់បរិស្ថាន ដោយបង្ហាញពីផលវិបាកសុខភាពនៃការអនុវត្តកសិកម្ម។ ជាចុងក្រោយ គម្រោងនេះក៏នឹងផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ដៃគូជាតិ និងតំបន់ដែលចូលរួមក្នុងវិធីសាស្រ្ត One Heath តាមរយៈការចូលរួមចំណែកនៃការផ្តល់ទិន្នន័យ និងសូចនាករដែលបានប្រមូល។

រចនាសម្ព័ន្ធគម្រោង

គោលបំណងសំខាន់គឺដើម្បីកំណត់ពីគ្រោះថ្នាក់ និងភាពងាយរងគ្រោះរបស់ប្រជាជននៅតាមជនបទចំពោះហានិភ័យសុខភាព ជាពិសេសទាក់ទងនឹងទឹកជំនន់។ ការសិក្សានេះគឺផ្អែកលើការសន្មត់ដូចទៅនឹងបណ្តាប្រទេសដទៃទៀតនៅក្នុងតំបន់ដែរ ពី គ្រោះថ្នាក់ទាក់ទងនឹងទឹកដូចជា ភាពកខ្វក់ បាក់តេរី និងជំងឺដែលឆ្លងដែលនាំឱ្យការគំរាមកំហែងសុខភាព។

ការស៊ើបអង្កេតនឹងធ្វើឡើងនៅទីតាំងសាកល្បងនៅតំបន់ដីសណ្ដមេគង្គ ដែលស្ថិតនៅចន្លោះរាជធានីភ្នំពេញ និងព្រំដែនជាមួយប្រទេសវៀតណាម។  មហិច្ឆតាវិទ្យាសាស្ត្រទាំងមូលនឹងកំណត់ពីរបៀបដែលមានការផ្លាស់ប្តូរក្នុងតំបន់ ទឹកជំនន់ ទន្លេ ផលប៉ះពាល់ ដែលឈានដល់ការចែកចាយសារធាតុបំពុល និងនាំទៅរកការផ្លាស់ប្តូរនៃជីវចម្រុះក្នុងទឹកនឹងជាភ្នាក់ងារបង្កជំងឺ និងវ៉ិចទ័រជំងឺ ជាមួយនឹងផលប៉ះពាល់សុខភាពចុងក្រោយ តាមរយះផលិតកម្មកសិកម្ម និងបរិស្ថាន។

រូបភាព